Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web103/public_html/kolektivnakupovina.net/libDB/baza.php on line 55
25 €-- Putovanje SEVERNA ITALIJA - sa fakultativnim obilaskom Venecije --OKTOPOD TRAVEL

25 €-- Putovanje SEVERNA ITALIJA - sa fakultativnim obilaskom Venecije --OKTOPOD TRAVEL

300 din. Vaučer kojim ostvarujete aranžman  agencijeOKTOPOD travel, za putovanje--Venecija--za 25 Evr
SEVERNA ITALIJA - 3 dana
sa fakultativnim obilaskom Venecije
Termini:
Cena aranžmana
29.11 - 01.12.2019.
25 euro
Venecija 
Venecija je čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, koja predstavlja upravno srediscaronte regije Veneto. Od Beograda je udaljena skoro 800 km. Nekada poznata kao prestonica Mletačke republike, smescarontena u laguni i danas sa ponosom nosi epitet ldquoLA SERENISSIMArdquo.
PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan (petak) BEOGRAD ndash HRVATSKA ndash SLOVENIJA  Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice u 18.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 19.30 sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2.dan (subota) PUNTO SABIONI ndash VENECIJA (fakultativa) 
Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do ldquoKraljice Mediteranardquo - Venecije. Poseta gradu ldquokrilatog lavardquo započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi ndash Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadascaronnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sathellip Scaronetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodicem do luke Punta Sabione. Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoscaronkih formalnosti.
3.dan (nedelja) SLOVENIJA ndash HRVATSKA - BEOGRAD Dolazak u mesto polaska u prepodnevnim satima.
USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:
Plaćanje se vrscaroni u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
USLOVI PLAĆANJA: bull 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT. bull PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice). bull ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI 
CENA ARANŽMANA OBUHVATA: * prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
* obilaske prema programu (Venecija ndash panorama grada) * troscaronkove organizacije i vođenja aranžmana * usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja
 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: * putno osiguranje u iznosu od 1euro po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5euro (0,6 ndash 16,99 g), 2euro (71-84g). Suma osiguranja 30.000euro
* ulaznice i fakultativne izlete * individualne troscaronkove
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene, deca od 2 - 12 godina ostvaruju popust):  * Brodić P.Sabioni ndash Venecija ndash P.Sabioni 20euro / deca 15euro
* Brodić P.Sabioni ndash Venecija ndash P.Sabioni u vreme Karnevala 25 euro / deca 20euro
 NAPOMENE: Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.
VIZE: 
* Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoscarone, osim državljana sa prebivaliscarontem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivaliscarontem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
* Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smescarontaju...) informiscaronu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odrediscaronnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiscarone kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troscaronkova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
OPScaronTE NAPOMENE: 
Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja,a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora doscaronlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržiscarontu ili tržiscarontu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajaliscarontima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajaliscaronta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opscarontim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poscarontovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poscarontovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opscaronte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija bdquoOKTOPOD TRAVELldquo-a, Licenca OTP 130/2010 izdata 05.02.2010. godine. Uz ovaj program važe Opscaronti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Program br.1 od 23.07.2019.  Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.god.

POGLEDAJTE POPUST OVDE

Najbolji Grupni Popusti iz Svih Gradova

Kolektivna Grupna Kupovina

Snižene Cene Usluga i Robe

Popusti Popusti Popusti